·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Professorat

Pla d'acció tutorial de l'ESO


Pla d'Acció tutorial de l'ESO

"l'Acció Tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a l'assoliment de les competèncioes transversals de l'alumne, necessàries per poder desenvolupart el projecte personal, acadèmic i professional.” Dins d'aquest esperit, l'Institut Mollet ha vingut posant en pràctica un conjunt de programes d'orientació i acció tutorial dels de l'inici de l'ESO al nostre centre el curs 1996-1997. Aquest PAT és fruit de l' experiència acumulada i de la reflexió dels diferents tutors i coordinadors així com del suport del departament d'Orientació. Hem d'afegir que des del curs 2010-11 hi ha hagut una Comissió de millora dins del Pla Estratègic del nostre centre que ha impulsat un crèdit de tutoria per als diferents cursos de l'ESO. Hem volgut dissenyar una documentació útil i d'aplicació pràctica immediata per a ús dels tutors i dels equips docents d'ESO. Per aquest motiu, s'ha separat els plantejaments normatius, pedagògics i d'organització generals dels crèdits de tutoria específics per a cada curs. Entenem que els plantejaments generals són d'obligat coneixement per al conjunt del professorat d'ESO, ja que pretenen oferir els grans principis que inspiren el nostre PAT; els crèdits de cada curs són, però, el ”llibre de text” d'ús directe a l'aula i en el marc dels equips docents. El PAT de l'Institut Mollet es presenta com una eina viva i objecte de constant revisió per als seus usuaris, els professors d'ESO, els quals han de tenir cura constantment de l'adaptació de l'orientació i acció tutorial que desenvolupen d'acord amb les necessitats i interessos dels seus alumnes, destinataris finals del PAT. S'entén que el PAT és un instrument que ofereix estratègies d'orientació i seguiment de l'acció tutorial, però que aquesta orientació i seguiment són responsabilitat dels equips docents i dels tutors en primer terme i del conjunt del professorat de l'ESO i del centre finalment. Per aquest motiu, el PAT serà objecte d'avaluació cada curs per tal de mantenir-ho constantment operatiu amb les modificacions que es vegin necessàries.


Arxius: