·  TEL. 935 705 354 · EMAIL a8021594@xtec.cat
 · 

Assessorament i reconeixement

Carta de compromís


 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

El centre Institut Mollet del Vallès es compromet ha realitzar un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament, la qual cosa inclou:

 1. Realitzar i publicar al taulell d’anuncis i a la web del centre:
  1. Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats.
  2. El nombre de places que s’ofereixen per a cada família professional.
  3. Els criteris i el procediment d’admissió de les sol·licituds.
  4. Les dates del període de sol·licitud al servei d’assessorament.
  5. La data de publicació de la llista d‘admesos al servei i les places de reserva en cas que hi hagi una demanda superior a les places ofertades, així com el preu del servei.
  6. El termini per presentar la documentació i fer el pagament del preu del servei.
  7. El calendari del servei d’assessorament.
 2. Desplegar, almenys, un procés anual d’informació d’assessorament dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 3. Prestar, almenys, un servei d’assessorament anual, per a cadascuna de les famílies de l’oferta publicada.
 4. Publicar les llistes d’admesos al servei d’assessorament en un període màxim de 7 dies hàbils després del termini de sol•licitud.
 5. Assignar una persona assessora experta en orientació professional de la família professional corresponent.
 6. Assessorar a les persones usuàries en l’elaboració del dossier de trajectòria professional.
 7. Lliurar a les persones usuàries un informe d’assessorament, on costarà l’itinerari formatiu per assolir l’objectiu professional desitjat i les recomanacions per dur-lo a terme.
 8. Realitzar enquestes per poder recollir el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre el servei proporcionat.
 9. Posar a l’abast de la persona usuària un servei de queixes i/o suggeriments, les quals tindran resposta en un termini no superior a 7 dies.